Literatura

PUBLIKACJE I OPRACOWANIA DOTYCZĄCE MONET
ZACHODNIOEUROPEJSKICH I ORIENTALNYCH ODKRYTYCH W TRAKCIE
BADAŃ OSADY W JANOWIE POMORSKIM

Bartczak A.
2002 Opracowanie monet orientalnych pochodzących z badań archeologicznych osady w
Janowie Pomorskim prowadzonych w latach 1985-2001. Katalog, s. 1-24; Komentarz,
s. 25-31, Tabele analityczne 1-4, manuskrypt w Archiwum MAH w Elblągu.
Bartczak A., Jagodziński M. F., Suchodolski S.
2004 Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskim, Gm. Elbląg – dawnym Truso,
„Wiadomości Numizmatyczne”, XLVIII/1 (177), s. 21-48.
Bogucki M.
2006 Denar Ludwika Pobożnego znaleziony w Janowie Pomorskim – Truso, „Wiadomości
Numizmatyczne”, L/2 (182), s. 173-180
2007 Coin finds in Viking Age emporium at Janów Pomorski (Truso) and the „Prussian
phenomenon”, [w:] M. Bogucki, S. Suchodolski (red.), Money circulation in
Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. Time, range, intensity. International
Symposium on the 50 th Anniversary of “Wiadomości Numizmatyczne”, Warsaw 13-14
October 2006, Warszawa, s. 79-100.
2008 Northumbryjska styca Æthelreda II z Janowa Pomorskiego (Truso), „Wiadomości
Numizmatyczne”, LII/1 (185), s. 34-41.
2009 Two Northumbrian stycas of Eanred and Ætherled II from early medieval Truso in
Poland, “The British Numismatic Journal” 79, s. 34-42.
2010 The beginning of the dirham import to the Baltic Sea zone and the question of the
early emporia, [w:] U. Lund Hansen, A. Bitner-Wróblewska (red.), Worlds apart?
Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark-Poland 2005-2008,
København – Warszawa, s. 351-361
2012 Münzen, [w:] S. Brather, M. Jagodziński, Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von
Janów (Truso). Geomagnetische, archäopedologische und archäologische
Untersuchungen 2004–2008, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 24,
Bonn, s. 160–166.
Brather S.
2006 Early Dirham Finds in the South-east Baltic. Chronological Problem in the Light of
Finds from Janów Pomorski (Truso), [w:] M. Bertašius (red.), Transformatio mundi.
The Transition from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East
Baltic, Kaunas University of Technology, s. 133-142.
Czapkiewicz M., Jagodziński M., Kmietowicz M.
1988 Arabische Münzen aus einer frühmittelalterlichen Handwerker- und Handelssiedlung
in Janów Pomorski, Gem. Elbląg, „Folia Orientalia” XXV, s. 157-169.
Rudnicki M., Trzeciecki M.
1994 Badania powierzchniowe z wykrywaczem metali. Nowa dziedzina badań w polskiej
archeologii (Janów Pomorski, gm. Elbląg, woj. Elbląg), „Barbaricum” 3, red. J.
Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski, s. 151.
Suchodolski S.
1989 The finding of a Scandinavian coin of the earliest type (KG 3) on the southern coast of
the Baltic Sea, [w:] Svenska Numismatiska Föreningen, Festskrift till Lars O.
Lagerqvist, Numismatiska Meddelanden XXXVII, Stockholm, s. 425-430.

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE AMULETÓW Z OSADY W JANOWIE POMORSKIM

Gardeła L.
2014 Scandinavian amulets in Viking Age Poland, Collectio Archaeologica Ressoviensis
XXXIII, Rzeszów.
Jagodziński M. F.
2009 Wikiński amulet z Truso, „Elbląskie Studia Muzealne” 1, Muzeum Archeologiczno-
Historyczne w Elblągu, s.73-80
2012 Amulet z Truso. Przyczynek do badań nad wierzeniami ludów skandynawskich,
„Pruthenia” VII, s. 85-94.
2015 Władcy pierścieni – panteon i amulety / The lord of the rings – the pantheon and
amulets, [w:] M. F. Jagodziński, Truso legenda Bałtyku / the legend of the Baltic Sea,
Elnląg, s. 87-99.

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA WULFSTANA

Bately J.
2009 Wulfstan’s voyage and his description of Estland: the test and the language of the
text, [w:] A. Englert, A. Trakadas (red.), Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in
the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime Culture of the North 2,
Roskilde, s. 10-28.
Jagodziński J.
2016 Czy Ifing to Ilfing? Rzeka graniczna w kontekście tożsamości kulturowej mieszkańców
Truso, „Slavia Antiqua”, LVII, s. 97-107.
Jagodziński M. F.
2010 Sprawozdanie Wulfstana / Wulfstan’s account, [w:] M. F. Jagodziński, Truso między
Weonodlandem a Witlabdem / between Weonodland and Witland, Bydgoszcz, s. 9-31.
Labuda G.
1961 Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów słowiańszczyzny. Źródła objaśniające
początki państwa polskiego. Źródła nordyckie 1, Warszawa.
Panfil R.
2015 „Þæt is mid Estum þeaw þæt þær sceal ælces geðeodes man beon forbærned“. Co
właściwie powiedział Wulfstana o paleniu zmarłych przez Estów we fragmencie
swojego sprawozdania z podróży do Truso? „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”
4(290), Olsztyn, s. 557-578.
2016 Czy „*truska” równa się druska? Jeszcze raz o toponimie „Truso”, „Komunikaty
Mazursko-Warmińskie” 2(292), s. 183-197.
Madela K.
2006 Jak Prusowie wytwarzali zimno?, „Pruthenia” 1, Olsztyn, s. 140-143
Potocki J.
1792 Essay sur l’histoire universelle et recherches sur calle de la Sarmatie, tom. 5,
Warszawa.
Powierski J.
1971 Recenzja pracy Leona Roppla, Gdzie leżało Truso? (Nautologia IV, 1969, wyd. 1970,
Nr 3-4, s. 13-48), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2/3 (112-113), s. 349-353
1990 Czynniki warunkujące rozwój polityczny ludów zachodniobałtyjskich, „Acta Baltico-
Slavica” 19, s. 93-143.
Roppel L.
1969 Gdzie leżało Truso?, „Nautologia” 4, 1969 (1970), nr 3-4, s. 13-48.
Urbańczyk P.
2009 On the reliability of Wulfstan’s report, [w:] A. Englert, A. Trakadas (red.), Wulfstan’s
Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard.
Maritime Culture of the North 2, Roskilde, s. 43-47.
Waterhouse G.
1930 Wulfstan’s account to the Esthonians, “Modern Language Review” 25, Cambrige.
Słupecki L.
2013 Polish rivers and waters in Old Norse mythology [w:] S. Moździoch, B. Stanisławski,
P. Wiszewski (red.), Scandinavian culture in Medieval Poland, s. 65-69.

PUBLIKACJE, KTÓRE UKAZAŁY SIĘ PRZED ODKRYCIEM OSADY W
JANOWIE POMORSKIM IDENTYFIKOWANEJ Z TRUSO

Ehrlich B.
1920 Bericht über die Tätigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft in den Vereinsjahren
1915/1916 bis 1918/1919, „Elbinger Jahrbuch“ 1, s. 178-202.
1932 Elbing, Benkenstein und Meislatein. Ein neuer Beitrag zur Trusoforschung, „Mannus“
24, Heft 1-3, Leipzig, s. 399-420.
1933a Truso und seine Beziehungen zur Wikingerfrage. „Korrespondenzblatt des
Gesamtvereins der deutschen Gesichts- und Altertumsvereine“ 81/3, s. 212-218.
1933b Zum 60. Jubiläum der Elbinger Altertumsgesellschaft, „Elbinger Jahrbuch” 11, Elbing,
s. VII-XII.
1937 Der preuβisch-wikingische Handelsplatz Truso. Ein Forschungsbericht, „Elbinger
Jahrbuch”14/1, Elbing, s.1-17.
Neugebauer W.
1937a Die Bedeutung des wikingischen Gräberfeldes in Elbing für die Wikingerbewegung
im Ostseegebiet, „Elbinger Jahrbuch“14/1, Elbing, s. 19-28.
1937b Ein wikingerzeitliches Gräberfeld in Elbing, Regbez. Westpreussen, „Nachrichtenblatt
für deutsche Vorzeit“ 13, s. 54-58.
1938 Das wikingische Gräberfeld in Elbing, „Altpreussen –Vierteljahresschrift für
Vorgeschichte und Volkskunde“ 3/1, s. 2-6.
1944 Das wikingische Gräberfeld von Elbing-Neustädterfeld und die Lage Trusos. Bericht
über die Kieler Tagung 1939. Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“,
Neumünster, s. 154-161.
1968 Truso und Elbing, ein Beitrag zur Frühgeschichte des Weichselmündungsgebietes,
[w:] Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte, von M. Claus, W. Haarnagel
und K. Raddatz, „Neumünster”, s. 213-243.
1975 Von Truso nach Elbing. Leirlinien der Frühgeschichte des Elbinger Raumes. „Elbinger
Hefte“ 34, Münster, s. 9-49.
1976 Die Gründung Elbings durch den Deutschen Orden und Lübecker Bürger 1237, [w:]
O. Ahlers, A. Grassmann, W. Neugebauer, W. Schadendorf (red.), Lübeck 1226.
Reichsfreiheit und frühe Stadt, im Auftrage des Veheins für Lübeckische Geschichte
und Altertumskunde Lübeck, s. 227-266
1979 Das Städtische Museum in Elbing. Ein Rückblick, „Westpreussen Jahrbuch“, 29, s. 84-
96.
Neumann F.
1854 Über die Lage von Wulfstans Truso, Wislemund und Witland, – Die Namen Nehrung,
Nogat, Weichsel, „Neue Provinzial – Blätter”.6, s. 290 – 326, 385 – 398, 411 – 416.
Żak J.
1961 Kwestia skandynawskiej faktorii w Druso, „Roczniki Historyczne” XXVII, s. 137-
142.
Ebert M.
1926 Truso. „Schriften d. Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geistwiss“. Klasse 3/1,
Berlin.
Haftka M.
1975 Elbląg we wczesnym średniowieczu i problem lokalizacji Truso, „Pomorania Antiqua”
4, s. 195-280.
Langenheim K.
1933 Spuren der Wikinger um Truso, „Elbinger Jahrbuch“, 11, s. 262-283.
1939 Nochmals „Spuren der Wikinger um Truso“, „Gothiskandza, Blätter für Danziger
Vorgeschichte“ 1, s. 52-61.
Mielczarski S.
1963 Truso. Historia badań i problemy metodologiczne. Opis podróży Wulfstana do Truso.
Stosunki hydrograficzne i osadnicze w delcie Wisły w IX w. Lokalizacja Truso i dzieje
osady. Zakończenie, „Rocznik Elbląski” 2, s. 3-36.
Mühlen Berndt von zur
1975 Die Kultur der Wikinger in Ostpreussen, „Bonner hefte zur Vorgeschichte“ 9, Bonn
Miegel A.
1927 Truso, „Elbinger Jahrbuch” 5/6, Elbing, s. 118-122.

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE OSADY W JANOWIE POMORSKIM – TRUSO

Studia nad Truso / Truso Studies, red. Bogucki M., Jagodziński M. F.
2012a tom I:1, Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w
latach 2007-2008 / Archaeological Rescue Excavation in 2007-2008. Od paleolitu do
wczesnego okresu wędrówek ludów / From the Paleolithic to the Elary Migration
Period, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg.
2012b tom I:2, Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w
latach 2007-2008 / Archaeological Rescue Excavation in 2007-2008 Od późnego
okresu wędrówek ludów do nowożytności / From the Late Migration Period to the
Modern Era, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg.
2012c tom I:3, Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w
latach 2007-2008 / Archaeological Rescue Excavation in 2007-2008, Analizy /
Analysis, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg.
2013 tom II, Cnotliwy E., Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego / Antler and
Bone objects from Janów Pomorski; tam również: Makowiecki D., Wytwory z poroża i
kości w ujęciu zoologicznym / A zoological approach to antler and bone artefacts, s.
183-220; Bogucki M., Jagodziński M. F., Makowiecki D., Katalog przedmiotów z
poroża i kości z Janowa Pomorskiego / Cataloque of antler and bone object from
Janów Pomorski, s. 221-259, red M. Bogucki, M. F. Jagodziński, Elbląg.
Biborski M., Jagodziński M. F., Pudło P., Stępiński J., Żabiński G.
2010 Sword Parts from a Viking Age Emporium of Truso in Prussia, „Waffen- und
Kostümkunde“ 52, Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte, Heft 1, s. 19-70.
Bogucki M.
2007 Some Oriental Finds from the Port of Trade at Janów Pomorski (Truso), Poland, [w:]
Ulf Fransson at al. (red), Cultural interaction between east and west. Archaeology,
artefacts and human contacts in northern Europe, Stockholm, s. 164-170.
2013 Before the Vikings. Foreigners in the lower Vistula region during the Migration
Period and the origins of Truso, [w:] S Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski
(red.), Scandinavian Culture in Medieval Poland, s. 81-111.
2014 Truso, silver and trade, [w:] S. M. Sindbæk, A. Trakadas (red.), The World in the
Viking Age, Roskilde, s. 98-99.
Brather S., Jagodziński M. F.
2007 Im Land der Esten: Wulfstans Truso, „Archäologie in Deutschland” 5, s. 30-33.
2012 Der wikingerzeitliche Seehandelsplatz von Janów (Truso) · Nadmorska osada
handlowa z okresu Wikingów z Janowa (Truso), Geophysikalische,
archäopedologische und archäologische Untersuchungen 2004–2008, mit Beiträgen
von Mateusz Bogucki, Susanne Brather-Walter, Norbert Buthmann, Peter Kühn, Heiko
Steuer und Benno Zickgraf · Badania geofizyczne, archeo-pedologiczne i
archeologiczne w latach 2004–2008 z referatami autorstwa Mateusza Boguckiego,
Susanne Brather-Walter, Norberta Buthmanna, Petera Kühna, Heiko Steuera oraz
Benno Zickgrafa, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters“ red. S. Brather, U.
Müller und H. Steuer, Beiheft / Zeszyt Specjalny 24, red. S. Brather, Bonn.
Jagodziński M. F.
1984a Janów Pomorski, gm. Elbląg, woj. elbląskie, „Informator Archeologiczny”, Badania
rok 1983, Warszawa, s. 150-151.
1984b Wczesnośredniowieczna osada pruska w Janowie Pomorskim, gm. Elbląg, [w:] A.
Szymańska (red.), „IX Sesja Pomorzoznawcza”, Gdańsk, s. 66-67.
1985 Janów Pomorski gm. Elbląg, woj. elbląskie, „Informator Archeologiczny”, Badania
rok 1984, Warszawa, s. 126.
1986 Janów Pomorski gm. Elbląg, woj. elbląskie,„Informator Archeologiczny”, Badania rok
1985, Warszawa, s. 125.
1987a Janów Pomorski gm. Elbląg, woj. elbląskie, „Informator Archeologiczny”, Badania
rok 1986, Warszawa, s. 127.
1987b Dotychczasowe wyniki badań wczesnośredniowiecznej osady pruskiej w Janowie
Pomorskim, gmina Elbląg, [w:] A. Pawłowski (red.), Badania archeologiczne w woj.
elbląskim w latach 1980-83, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 379-385
1988a Wczesnośredniowieczna osada rzemieślniczo-handlowa w Janowie Pomorskim nad
jeziorem Drużno – poszukiwane Truso? Przewodnik po wystawie. Muzeum w Elblągu.
Elbląg.
1988b Janów Pomorski gm. Elbląg, woj. elbląskie, „Informator Archeologiczny”, Badania
rok 1987, Warszawa, s. 146-147.
1996 Port w Truso, [w:] W. Długokęcki (red.), Morskie tradycje Elbląga. Przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość, Elbląg, s. 7-17.
1991 Truso w świetle nowych odkryć. Uwagi na marginesie badań wczesnośredniowiecznej
osady rzemieślniczo – handlowej w Janowie Pomorskim (Gmina Elbląg), [w:]
„Archeologia Bałtyjska”. Materiały z konferencji Olsztyn, 24-25 kwietnia 1988 roku.
Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Olsztynie” 120, Olsztyn, s. 136-155.
1997 Otkrytie i issliedowanie drewnowo goroda jużnoj pribałtiki Truso, [w:] W. I. Klimow,
A. N. Kirpicznikow, W. S. Ponomariew (red.), „Sowremiennost i archeołogia”, Sankt-
Peterburg, s. 89-91.
2000a Truso – Siedlung und Hafen im slawisch-etnischen Grenzgebiet, [w:] A. Wieczorek, H.
M. Hinz (red.), Europas Mitte um 1000, Band 1, 27. Europaratsausstellung, Stuttgart,
s. 170-174, Katalog, s. 89, 102-105, 176.
2000b Truso. Das frühmittelalterliche Hafen- und Handelszentrum im Ostseegebiet bei
Elbing, „Westpreußen-Jahrbuch” 50, Münster, s. 41-56.
2001 Truso, „Archeologia Żywa” 3(18), s. 7-13.
2004a Czy Elbląg był kontynuacją Truso? Jeszcze jeden głos w dyskusji, [w:] R. Czaja, G.
Nawrolska, M. Rębkowski, Rębkowski. J. Mandecki (red.), Archaeologia et Historia
Urbana, Elbląg, s. 95-103.
2004b Wikingowie i Truso, [w:] J. Trupinda (red.), Pacifica Terra. Prusowie – Słowianie –
Wikingowie u ujścia Wisły, Muzeum Zamkowe w Malborku, s. 55-63.
2004c Katalog, [w:] J. Trupinda (red.), Pacifica Terra. Prusowie – Słowianie – Wikingowie u
ujścia Wisły, Muzeum Zamkowe w Malborku, s. 94-113.
2006a Truso. Forschungsgeschichte, Ausgrabungen, Bewertung, [w:] H. Beck. D. Geuenich,
H. Steuer (red.), „Reallexikon der Germanischen Altertumskunde“ 31, Berlin, s. 291-
295.
2006b Truso – odnaleziona legenda/Truso – discovered legend przewodnik wystawy,
Muzeum w Elblągu.
2008 Tajemnice Truso, „Mówią Wieki”, Magazyn Historyczny, 06/08 (582), s. 12-16.
2009a Bursztyn w Truso – przyczynek do badań nad rzemiosłem i handlem okresu
wikińskiego, [w:] J. Hochleitner (red.), Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej,
Jantar, s.113-123.
2009b The settlement of Truso, [w:] A. Englert, A. Trakadas (red.), Wulfstan’s Voyage. The
Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Maritime Culture of
the North 2, Roskilde, s. 182-197.
2009c Archeologia lotnicza Truso, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” 6,
Elbląg, s. 19-32.
2010 Truso między Weonodlandem a Witlandem / between Weonodland and Witland,
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
2011 Znaczenie bursztynu w gospodarce osady Wikingów Truso koło Elbląga (IX-X w.).
Seminarium 27-29 maja 2011, „Bursztyn w badaniach archeologicznych”, [w:] R.
Pytlos, R. Szadziewski, A. Zbierska, G. Adamska (red.), Światowa Rada Bursztynu,
Gdańsk, s. 71-76.
2012a Zasady funkcjonowania handlu w Truso – kwestia wymiany dalekosiężnej oraz roli
zaplecza w codziennym obrocie rynkowym, [w:] K. Grążawski, M. Dulinicz (red.),
Pogranicza kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi, Brodnica-
Warszawa-Olsztyn, s. 57-76.
2012b Kompas słoneczny z Truso, [w:] E. J. Jaremczuk (red.), 100 lat lotnictwa w Elblągu
(1912-2012). Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa, Elbląg, s. 325-334.
2013 Roots of Truso, [w:] S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (red.), Scandinavian
Culture in Mediewal Poland, Wrocław, s. 113-150.
2015 Truso – legenda Bałtyku / the legend of the Balic Sea, Katalog wystawy / Exhibition
catalogue, Muzeum Archeologiczno-historyczne w Elblągu.
Jagodziński M. F., Kasprzycka M.
1990 Zarys problematyki badawczej wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczo-
handlowej w Janowie Pomorskim (gmina Elbląg), „Pomorania Antiqua” XIV, s. 9-49.
1991 The early medieval craft and commercial centre at Janów Pomorski near Elbląg on
the South Baltic Coast, „Antiquity” 65 / 248, September, s. 696-715.
Panfil R.
2009 Uwagi na temat Truso i jego zaplecza w swietle źródeł, „Elbląskie Studia Muzealne”
1, s. 33-72.
2011 Dzieje badań archeologicznych prowadzonych przez Elbląskie Towarzystwo
Starożytności (Elbinger Altertumsgesellschaft) w latach 1874-1945, „Elbląskie Studia
Muzealne” 2, s. 67-109.
Stasiełowicz G.
2003 Ceramika z długiego domu z osady w Janowie Pomorskim – Truso, „Studia
Galindzkie” I, Warszawa, s. 245-260.

PUBLIKACJE DOTYCZACE BADAŃ PRZYRODNICZYCH ZWIĄZANYCH Z
OSADĄ W JANOWIE POMORSKIM – TRUSO

Kasprzycka M.
1998 Mierzeja Wiślana – powstanie, rozwój, cieśniny, [w:] P. Urbańczyk (red.),
„Adalbertus” 1, Warszawa, s.35-47.
1999 Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej
ery. „Adalbertus” 5, P. Urbańczyk (red.), Warszawa.

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ZAPLECZA OSADY W JANOWIE POMORSKIM –
TRUSO

Jagodziński M. F.
1986 Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne Elbląga i okolic, „Jantarowe
Szlaki” XXIX, 4(202), s. 4-9.
1989 Studia nad genezą ośrodka elbląskiego na tle badań archeologicznych okolic Elbląga,
„Rocznik Elbląski” 11, s. 33-55.
1991 Uwagi o badaniach archeologicznych województwa elbląskiego. Stan i potrzeby, [w:]
„Archeologia Bałtyjska”. Materiały z konferencji Olsztyn, 24-25 kwietnia 1988 roku.
„Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Olsztynie”, 120, Olsztyn, s. 11-16.
1993 Osadnictwo w okresie wczesnodziejowym, [w:] S. Gierszewski, A. Groth (red.),
Historia Elbląga I, Gdańsk, s. 17-59.
1996 Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne okolic Elbląga. Pograniczny
charakter stosunków etnicznych, [w:] A. Groth (red.), „750 lat praw miejskich
Elbląga”. Księga Pamiątkowa, Gdańsk, s. 11-20.
1997 Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym
średniowieczu. Katalog stanowisk, „Adalbertus” 3, P. Urbańczyk (red.), Warszawa.
1998 Archeologiczne ślady osadnictwa między Wisłą a Pasłęką we wczesnym
średniowieczu. Komentarz do katalogu stanowisk, [w:] P. Urbańczyk (red.)
„Adalbertus” 1, Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, Warszawa, s. 159-197.
1999 Rejon ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu. Struktura zasiedlenia i stosunki
etniczne, [w:] M. F. Jagodziński (red.), Pogranicze polsko-pruskie w czasach św.
Wojciecha. Materiały z konferencji 18-19 września 1997 r, Elbląg, 35-79.
2004a Zakres tematyczny i terytorialny wystawy oraz jej podstawy metodologiczne, [w:] J.
Trupinda (red.), Pacifica Terra. Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia Wisły,
Muzeum Zamkowe w Malborku, s. 15-20.
2004b Podstawy źródłowe – analiza. Przekazy pisane – odkrycia archeologiczne, [w:] J.
Trupinda (red.), Pacifica terra, Prusowie – Słowianie – Wikingowie u ujścia Wisły,
Katalog wystawy, Malbork, s. 21-40.
2009a Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym
średniowieczu, „Pruthenia” IV, Olsztyn, s. 117-192.
2009b Gepedoios, Witland and Wendland From excavation to the open air museum – A
Lagomar Pilot Project Implemented by the Archaeological-Historical Museum of
Elblag / Von der Grabung zum Freilichtmuseum – Ein Lagomar – Pilotprojekt des
Museums Elblag, [w:] H. Meyer, M. J. Springmann, H. Wernicke (red.), Die Lagomar
Haffe. Einzigartige maritime Kulturlandschaften im wissenschaftlichen Diskurs und
interdisziplinären Vergleich / The Lagomar Lagoons. Unique Maritime Cultural
Landscapes in a Scientific Focus and in an Interdisciplinary Comparison,
Steffen/Friedland, s. 149-169.
2010 Środki transportu jako czynniki integracyjne i kulturotwórcze. Przyczynek do badań
nad znaczeniem komunikacji w Europie wczesnośredniowiecznej, „Rozprawy
Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” 10, s. 241-258.
2013a Prezentacja wyników badań archeologicznych grodziska w Myślęcinie oraz w
Kwietniewie i kompleksu grodzisk w Weklicach, [w:] Z. Kobyliński (red.), Grodziska
Warmii i Mazur: stan wiedzy i perspektywy badawcze (w świetle pierwszego roku
realizacji projektu NPRH „Katalog grodzisk Warmii i Mazur”), UKSW, Warszawa, s.
181-203.
2013b Roots of Truso, [w:] S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (red.), Scandinavian
Culture in Mediewal Poland, Wrocław, s. 113-150.
2013c Przynależność kulturowa rejonu ujścia Wisły od I do IX wieku w świetle źródeł
archeologicznych i historycznych, „Pruthenia” VIII, s. 97-126
2014 Scandinavian and West-Balts. Contribution to the Study on the Issue of the Influence
of the Scandinavian on the Development of Settlement and Economic-Political
Structures in West-Balts during the Viking Age, Questiones Medii Aevi Novae 19,
Women and Feminity, W. Fałkowski (red.), s. 391-423.
Kirpičnikov A. N., Jagodziński M. F.
2006 Wczesnośredniowieczny miecz znaleziony w Elblągu, [w:] M. Dworaczkowa, A. B.
Kowalska, S. Moździoch, M Rębkowski (red.), „Świat Słowian wczesnego
średniowiecza”, Szczecin – Wrocław, s. 437-442.

RECENZJE

Biermann F.
2012 Jagodziński, Marek Franciszek: Truso. Między Weonodlandem a Witlandem /Between
Weonodland and Witland. Mit Beitragen von Maria Kasprzycka, Przemysław
Urbańczyk u. Władysław Duczko. Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w
Elblągu 2010. ISBN 978-83-7208-208-4. – 216 S., 333 Abb. – „Jahrbuch fur die
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands“ 58, Buchbesprechung 5 West- und
Ostpreußen, s. 304-308.
Kalmring S.
2015 Sebastian Brather / Marek F. Jagodzinski, Der wikingerzeitliche
Seehandelsplatz von Janów (Truso). Geophysikalische, archaopedologische
und archaologische Untersuchungen 2004-2008 = Nad morska osada
handlowa z okresu Wikingow z Janowa (Truso). Badania geofizyczne, archeo-
pedologiczne i archeologiczne w latach 2004-2008. With contributions of
Mateusz Bogucki, Susanne Brather-Walter, Norbert Buthmann, Peter Ktihn,
Heiko Steuer und Benno Zickgraf. Zeitschrift ftir Archaologie des Mittelalters,
Beiheft 24. Habelt Verlag, Bonn 2012. ISBN 978-3-7749-3696-6. € 129.00.
488 pages with 100 figures, 19 tables, 4 lists, feature and artefact catalogues,
67 plates and 5 inserts. Text in German and Polish. English Sumary. –
„Germania“ 93, s. 397-402.