Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Truso zostało zarejestrowane 14 grudnia 1995 roku. Statutowym celem działalności jest wybudowanie repliki osady identyfikowanej z wczesnośredniowiecznym emporium Truso, a także dbanie o promocję osady jako historycznego dziedzictwa regionu. Od 2013 roku stowarzyszenie zrzeszone jest jako członek międzynarodowej organizacji EXARC

 

Wyciąg ze statutu:

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

1.

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Miłośników Truso”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu budowę repliki wczesnośredniowiecznej osady TRUSO oraz zapewnienie jej utrzymania, zagospodarowania i funkcjonowania jako znaczącego obiektu turystycznego, a także placówki naukowo-kulturalnej.

Rozdział II

Szczegółowe cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

7.

Celem działania Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych służących budowie repliki osady Truso oraz odtworzeniu warunków życia codziennego w VIII – X w. n.e.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowania w kraju i za granicą idei budowy repliki Truso jako obiektu o funkcji muzealnej oraz centrum kulturalnego,
 2. współpracę z placówkami naukowymi, muzealnymi i kulturalnymi,
 3. inicjowanie, koordynację i nadzór prac związanych z budową repliki osady w oparciu o harmonogram działań,
 4. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych, tj.:
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, głównie archeologicznych i historycznych osady Truso jako podstawy dla dalszego wzbogacania i rozbudowy jej repliki,
 • finansowanie rekonstrukcji poszczególnych obiektów,
 • stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie usług turystycznych zaspakajających potrzeby użytkowników i gości odbudowanej osady,
 1. reprezentowanie interesów użytkowników osady wobec administracji samorządowej i rządowej,
 2. prowadzenie i wszechstronne propagowanie działalności gospodarczej,
 3. prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej, promocyjnej oraz imprez kulturalnych.

8.

W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje i podmioty gospodarcze w granicach dopuszczonych prawem.

9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników etatowych.

10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego statutu.

Rozdział III

Członkostwo i władze Stowarzyszenia

11.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej lub cudzoziemiec, który przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

12.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

 

Numer NIP: 578-11-21-533

Numer REGON: 170294722